Uprawnienia Budowlane. Egzamin Ustny

Uprawnienia budowlane to egzamin złożony z dwóch części – ustnej i pisemnej. Egzamin ustny prowadzony jest w formie odpowiedzi udzielanej przed komisją kwalifikacyjną. Jak wygląda egzamin ustny? Jakie pytania zadaje... Czytaj dalej

5 września 2022
Artykuł z kategorii: Sektor budowlany

Artykuł sponsorowany

Uprawnienia budowlane to egzamin złożony z dwóch części – ustnej i pisemnej. Egzamin ustny prowadzony jest w formie odpowiedzi udzielanej przed komisją kwalifikacyjną. Jak wygląda egzamin ustny? Jakie pytania zadaje komisja? Czy komisja ma prawo dopytywać z wiedzy przekraczającej wylosowane pytania? Czy praktyka budowlana jest weryfikowana podczas odpowiedzi? Jeśli jesteś ciekawy przeczytaj ten artykuł.

Do egzaminu ustnego podchodzą tylko osoby które uzyskały pozytywny wynik z testu. Termin egzaminu ustnego ustalany jest zwykle po opublikowaniu wyników z egzaminu pisemnego. Niekiedy Izby przesyłają informację o terminie egzaminu ustnego wraz z informacją o zakwalifikowaniu kandydata do procesu kwalifikacyjnego, a więc znacznie wcześniej. Egzaminy ustne prowadzone są bezpośrednio po egzaminie pisemnym, nawet następnego dnia i trwają przez okres nawet kilkudziesięciu dni.

Jak przebiega egzamin? Kandydat przystępujący do egzaminu wchodzi do wyznaczonej sali i losuje pytania. Pytania sprawdzają wiedzę kandydatów z wiedzy praktycznej oraz ze znajomości przepisów. Pytania przygotowane są indywidualnie w zależności od specjalności i rodzaju uprawnień. Ilość pytań zależna jest od rodzaju uprawnień:

 • 5 pytań dla uprawnień do projektowania lub kierowania w ograniczonym zakresie,
 • 6 pytań dla uprawnień do projektowania lub kierowania bez ograniczeń, lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
 • 8 pytań dla uprawnień łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Kandydat ma około 25 minut na przygotowanie odpowiedzi. Po ty czasie kandydat podchodzi do komisji i udziela odpowiedzi. Całkowity czas egzaminu wynosi około 60 minut.

Komisja egzaminacyjna składa się 3 – 5 osób posiadających kierunkowe wykształcenie oraz uprawnieni budowlane oraz ewentualnie z jednej osoby posiadającej wykształcenie w kierunku prawniczym. Na czele komisji stoi przewodniczący. W komisji jedna z osób jest wyznaczona na sekretarza dokumentującego przebieg procesu egzaminacyjnego w protokole.

Więcej informacji na temat egzaminu znajdziesz na stronie: https://uprawnienia-budowlane.com/szczegolowy-program/

Nauka do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

Do egzaminu na uprawnienia budowlane warto jest się dobrze przygotować. Na stronie firmy Invest Construction znajdziesz materiały przygotowujące do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane. Materiały przygotowane są w formie segregatorów i programów:

W programie i segregatorze znajdziesz pytania wraz z odpowiedziami zebrane z ostatnich 5 lat. Wybierz wygodny sposób nauki w formie papierowej (segregator) lub w formie programu.

Pytania na egzamin ustny uprawnienia budowlane

Pytania, które losuje się na egzaminie ustnym są ściśle związane ze specjalnością. Przykładowe pytania praktyczne dla poszczególnych specjalności znajdziesz poniżej:

1. Specjalność konstrukcyjno-budowlana

 • Omów prowadzenie robót w okresie zimowym.
 • Omów morfologię rys skurczowych betonu.
 • Wymienić podstawowe cechy stanu granicznego nośności.
 • Sposoby wzmacniania stropów drewnianych na belkach stalowych?

2. Specjalność sanitarna

 • Źródła hałasu w wentylacji mechanicznej, metody ich redukcji.
 • Omów warunki wykonania przejścia wodociągiem pod torami kolejowymi i tramwajowymi.

3. Specjalność elektryczna

 • Co zawiera projekt budowlano-wykonawczy sieci nN i SN?
 • Omówić obostrzenia 2st w linii >1kV.
 • Omów selektywność zabezpieczeń.

4. Specjalność architektoniczna

 • Narysuj rozdzielnię kelnerską z oznaczeniem dróg czystych i brudnych.
 • Omów zasadność projektowania przestrzeni wspólnych w obiektach użyteczności publicznej.
 • Kiedy nie jest wymagany projekt zagospodarowania terenu.

5. Specjalność kolejowa (obiekty budowlane)

 • Omów reprofilację szyn.
 • Jak powinno się układać kable kryte na koronie torowiska (skrajnia)?

6. Specjalność kolejowa (sterowanie ruchem)

 • Kiedy na przejściach stosuje się rogatki, sygnały akustyczne oraz sygnalizatory drogowe?
 • Jaka jest odległość semafora od miejsca oddziaływania, powodującego zmianę sygnału na „stój”.

7. Specjalność drogowa

 • Warstwa odsączająca i odcinająca – z czego się je wykonuje?
 • Gdzie stosuje się mieszankę SMA? Jakie stosuje się stabilizatory i lepiszcza, w jakiej ilości?
 • Opisać sposób oznakowania robót przy wycince drzew w pasie drogowym.

8. Specjalność mostowa

 • Omów cel i sposoby zabezpieczenia kabli sprężających przed korozją.
 • Podaj sposoby odwodnienia obiektu mostowego. Omów jeden wybrany.
 • Naszkicuj przekrój przez przepust z blach i omów jego konstrukcję.

9. Specjalność hydrotechniczna

 • Omów metody zabezpieczania przecieków w wale przeciwpowodziowym.
 • Jak zabezpiecza się rurociąg przy przejściu pod dnem cieku?

Autor

Agata Kozłowska
Agata Kozłowska
Jest doświadczoną redaktorką serwisu budowlanego. Specjalizuję się w tematyce budownictwa i remontów. Dzięki swojej wiedzy i pasji, jest w stanie dostarczać czytelnikom wartościowych i rzetelnych informacji dotyczących tej branży. Jestem zaangażowana w swoją pracę i dążę do ciągłego rozwijania swoich umiejętności, aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania moich czytelników.
Oceń ten artykuł

Uprawnienia Budowlane. Egzamin Ustny

Oceń
Ocena 0/5 na podstawie 0 ocen

Dodaj komentarz